CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

PUNT DE RECOLLIDA

  1. DESCRIPCIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

El servei punt de recollida és un servei que permet recollir al local de Grapats del carrer de Mont, darrere l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell (Lleida) les compres fetes per Internet. El servei l’ofereix CET GRAPATS SLU (d’ara endavant Grapats) amb domicili social a l’Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de la Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF B-25850611, inscrita al Registre Mercantil de Lleida al volum 1563, foli 131, inscripció 1 amb fulla L-31805.

  1. CONDICIONS GENERALS DE VENDA

2.1. Es considera client tota aquella persona física, major de 18 anys i amb capacitat legal per contractar que hagi sol·licitat el servei prestat.

L’alta al servei sempre serà via web www.grapats.com, ja que així s’obliga el client a acceptar les condicions generals d’ús del servei punt de recollida.

2.2. El client gestionarà l’enviament del producte amb l’empresa venedora en línia i indicarà el seu nom i telèfon de contacte i les dades d’enviament següents:

Grapats – Estació d’autobusos 25700 La Seu d’Urgell

2.3. Grapats només actuarà com a servei de recollida i emmagatzematge de l’enviament fins al moment de la recollida per part de la persona usuària. Es podrà delegar la recollida a una altra persona autoritzada, per la qual cosa, si una persona pregunta pel paquet d’un usuari registrat, aquest us serà lliurat amb prèvia acreditació de la vostra identitat i amb la presentació del vostre DNI/Passaport.

En el cas de presentar el codi QR facilitat al mateix correu d’avís, els paquets seran lliurats, sense cap mena de control de la identitat, al portador del codi QR

2.4. La signatura de la persona que el recull dóna fe del lliurament del paquet i les parts reconeixen a aquesta signatura el seu valor, encara que fos per mitjans electrònics. Transcorreguts 15 dies hàbils del lliurament del paquet, no es podrà presentar cap mena de reclamació.

2.5 Transcorreguts seixanta dies des de la recepció de l’enviament, Grapats enviarà un avís electrònic a aquesta persona; en cas de no rebre resposta s’entendrà que el titular renuncia al contingut de l’enviament, per la qual cosa la propietat serà traspassada a favor de Grapats.

  1. CONDICIONS D’ADMISSIÓ I RESTRICCIONS

3.1. Queda exclosa del servei tota aquella mercaderia que contingui productes perillosos com materials inflamables, radioactius, tòxics o corrosius, així com tots els objectes que, per la seva naturalesa o embalatge, puguin presentar un perill per al medi ambient, la seguretat dels avions o danyar altres paquets transportats, i en regla general que estiguin subjectes a la reglamentació sobre el transport de substàncies perilloses. També queda exclosa del servei tota aquella mercaderia que necessiti refrigeració.

Queden excloses també, sense que aquesta llista sigui restrictiva, joies, pedres precioses, monedes, divises, títols de pagament (targetes de crèdit, xecs, títols al portador, etc.), animals vius o morts, armes de foc, estupefaents, objectes dart, pornografia infantil, publicacions o suports audiovisuals prohibits per la llei.

3.2. Grapats es reserva el dret de no admetre enviaments amb contingut sospitós de no complir les condicions esmentades al punt 3.1.

3.3. No s’acceptaran paquets que s’hagin de pagar un import de contra reemborsament.

3.4 No s’acceptaran paquets sense cap nom del titular del paquet ni del telèfon de contacte.

  1. RESPONSABILITAT DE CET GRAPATS SLU

Grapats serà responsable, en cas de pèrdua o robatori del producte, d’un valor màxim de 150€ per paquet.

Grapats no es responsabilitza de:

– Danys patits per l’enviament com a conseqüència d’un embalatge deficient d’aquest o qualsevol altre motiu aliè a Grapats.

– Pèrdues d’enviament abans de rebre’l a qualsevol dels punts de recollida.

  1. FUNCIONAMENT DEL SERVEI

5.1. Els horaris del punt de recollida són els publicats a la web; en casos excepcionals, cal posar-se prèviament en contacte telefònic amb Grapats, per acordar una altra hora.

5.2. En cas de modificació de tarifes, les noves tarifes es publicaran a la web www.grapats.com, 15 dies abans de l’entrada en vigor.

5.3. En rebre el paquet, Grapats enviarà un avís electrònic informant de la data dentrada i número de registre del paquet. Al mateix correu constarà un enllaç per descarregar el codi QR personal, destinat a agilitzar el lliurament al portador del mateix, sigui titular o no del servei.

5.4. En retirar els paquets, es farà efectiu l’import del servei, i es lliurarà factura on constarà, la relació de paquets lliurats i el detall de les tarifes facturades segons tarifes publicades a la web.

  1. ACCÉS A LES DADES PERSONALS I PROTECCIÓ DE DADES

6.1. Grapats obrirà un compte personal per a cada client en què constaran les vostres dades personals, historial de recepcions i lliuraments, tarifes cobrades i avisos. Aquest compte es cancel·larà en cas que ho sol·liciti la persona usuària i també si roman més d’un any sense operar.

6.2. Grapats es compromet a tractar la informació i les dades personals que faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació a la persona interessada, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense més dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

CET GRAPATS SLU, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en compliment del Reglament general de protecció de dades -UE- 2016/679, i la LOPDGDD- 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, al seu Títol II i els seus articles, garantirà el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer que ha de ser objecte de tractament; en concret, el nivell bàsic de seguretat. Se us informa que el Responsable del Tractament de les vostres dades és:

CET GRAPATS SLU, B-25850611, AVDA. DE GUILLEM GRAELL, 24, 25700, LA SEU DE URGELL, LLEIDA, 973360426, coordinacio@nougrapats.cat

La persona interessada té dret a presentar reclamacions a lAutoritat de Control. Només se cediran les dades daquesta persona interessada per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per lempresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el responsable del Tractament i lEncarregat del Tractament.

Informem que la persona interessada podrà exercir els drets daccés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-se a: CET GRAPATS SLU AVDA. DE GUILLEM GRAELL, 24, 25700, LA SEU D’URGELL, LLEIDA, 973360426, administracio@grapats.com

6.3. El client autoritza rebre ofertes d’altres serveis de Grapats com també de Càritas Diocesana d’Urgell.

  1. PROPIEDAD INTELECTUAL

Els continguts, particularment els textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies, que apareixen en aquesta web són protegits pel dret a la propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS SLU i/o dels seus associats i col·laboradors.

En aquest marc, la persona usuària es compromet, sense que aquesta llista sigui restrictiva, a no descarregar, extreure, guardar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o prendre prestats continguts dels serveis protegits pel dret sobre la propietat intel·lectual, directament o indirectament, sobre qualsevol suport, per qualsevol mitjà o forma que sigui, sense lautorització exprés i explícita de CET GRAPATS SLU i/o dels seus associats.

La reproducció de les marques que apareixen a la web està totalment prohibida. La persona usuària no obté cap llicència o dret dús de qualsevol dret de propietat intel·lectual.

La violació d’aquestes disposicions comporta per a l’usuari conseqüències penals i civils previstes per la legislació vigent aplicable a la matèria en el moment de l’acció.

  1. LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

Per a totes les incidències que puguin sorgir per la interpretació i l’execució del present contracte, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat del domicili de l’empresa Grapats, amb renúncia al seu furt propi.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.