1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXTENSIONS DE RESPONSABILITAT

CET GRAPATS SLU no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es puguin accedir a través dels enllaços.

CET GRAPATS SLU declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CET GRAPATS SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

CET GRAPATS SLU no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.nougrapats.cat no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CET GRAPATS SLU no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

2. PUBLICITAT

La web: www.nougrapats.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicades.

CET GRAPATS SLU no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

CET GRAPATS SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

CET GRAPATS SLU es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de la empresa, CET GRAPATS SLU informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per a accedir als llocs web de CET GRAPATS SLU no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s’estableix pel Reial decret llei 5/2018, per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per a l’aplicació del Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, CET GRAPATS SLU informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del administrador de la web de, CET GRAPATS SLU amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, CET GRAPATS SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: AV. DE GUILLEM GRAELL, 24. Codi Postal: 25700. Localitat: LA SEU D’URGELL. Província: LLEIDA. Correu electrònic: coordinacio@nougrapats.cat, aportant fotocopia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.
D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a CET GRAPATS SLU. Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España, Real Decreto Legislativo 1/1996.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de CET GRAPATS SLU.

Así mismo CET GRAPATS SLU se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

7. SELLOS DE CONFIANZA

Los sellos de confianza son distintivos que se proporcionan a las tiendas online para demostrar su calidad y seguridad en la venta online.

Para conseguir el sello, éstas son auditadas o evaluadas para comprobar que cumplen los criterios de seguridad en la compra y cumplimiento legal en materia de privacidad y protección de datos de los consumidores.

Las tiendas que disponen de un sello de confianza están adheridas a un código de conducta y suelen ofrecer a los consumidores procedimientos alternativos de resolución de conflictos sencillos, rápidos y cómodos.

8. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO LSSI-CE Y PROTECCIÓN DE DATOS

www.nougrapats.com cumple con la normativa de Protección de Datos vigente y con la LSSI-CE, y ha sido asesorada en estas normativas por GRUPO QUALIA, por lo que se le otorgan sendos certificados en formato de imagen digital para que pueda exponerlos en su sitio web.

9. ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el usuario y CET GRAPATS SLU se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y CET GRAPATS SLU, los juzgados o tribunales de la localidad de LA SEU D’URGELL.