FAQ’S

Què entenem per comanda?

La petició d’ús de peces de la vaixella i objectes auxiliars, on cada peça o objecte té un preu assignat.

El cost del servei de vaixella surt més car que si compro plàstic d’un sol ús?

Pel que fa a l’estricte préstec de vaixella, és aproximadament el mateix que si es compra amb plàstic.

Si reservo un servei i per raons extraordinàries no el puc fer servir, puc reclamar la devolució?

Sí, es podrà sol·licitar la devolució del 100% si l’entrega no s’ha produït; en cas que ja s’hagi efectuat, es pot sol·licitar la devolució del 80% del pressupost de la comanda, no del transport, si és el cas.

Si no vull la vaixella i només alguns auxiliars ho puc demanar?

Sí, la comanda només té un requisit: un mínim de 50 euros, IVA inclòs.

Quant triguen a tornar-me la fiança?

Cinc dies hàbils a partir de la data de devolució de la vaixella. En retornar la vaixella i auxiliars, es farà recompte de les peces lliurades i, si en falten o estan trencades, s’haurà de pagar el cost de reposició segons els preus establert a la taula de cost de reposició (taula desplegable).

 

S’ha de tornar la vaixella rentada?

No, la vaixella es retornarà sense rentar, però escurada de restes de menjar i de líquids, dins de les mateixes caixes en què s’ha entregat.

En cas de pèrdua o deteriorament d’una peça, què cal fer?

Anotar-ho en el full d’incidències i després rebràs la factura del cost de reposició que serà aplicada a la liquidació de la fiança.

Amb quants dies d’antelació he de sol·licitar la comanda?

La comanda, com a mínim, s’ha de fer quatre dies hàbils abans de la data d’entrega sol·licitada.

Per quants dies és el préstec?

El préstec és per un màxim de quatre dies naturals, a comptar de l’endemà de l’entrega. Si  la devolució es demorés més del termini establert, s’aplicarà la penalització establerta de 10 euros per dia.

Quins sistemes d’entrega i reton hi ha establert?

S’haurà d’elegir una opció d’entrega i retorn de les tres que es descriuen:

  1. A càrrec de la persona interessada a l’Av. Guillem Graell, 24 de la Seu d’Urgell. Horari: de dilluns a divendres de 8h a 17:30 hores (no tanquem al migdia).
  2. En un punt escollit segons mapa web, punts d’entrega, on consta l’horari per a cada punt.
  3. En un domicili proposat de qualsevol població que tingui en els seus carrers algun contenidor de recollida de roba de Grapats. La franja d’horari d’entrega a domicili serà entre les 9 i 13 hores, feiners de dilluns a divendres.

Es cobraran 25 euros a l’entrega i també 25 euros al retorn (IVA inclòs), per a les opcions d’entrega i retorn número dos i tres.