D’ON VENIM

L’embrió de l’actual projecte Grapats neix el març del 2004, quan es crea la marca Grapats, i al mateix temps s’instal·la el primer contenidor de recollida de roba al costat de l’església de Santa Magdalena, a la Seu d’Urgell. Gràcies a la generositat d’un grup de voluntàries es posa en marxa la nova botiga a l’Av. Salòria 18. Aquesta seria la nostra primera botiga GRAPATS on es promouria l’economia circular amb la venda de roba de segona mà i productes de comerç just.

L’any 2014 es constitueix la societat NOUGRAPATS SLU empresa d’inserció promoguda i dirigida per Càritas Diocesana d’Urgell amb l’objectiu de:

  • Millorar el programa laboral de Càritas d’Urgell, donant oportunitats a persones que es troben en risc d’exclusió, mitjançant una experiència real de treball.
  • Fomentar projectes d’economia social i solidària, on el benefici són les persones i al mateix temps promoure el consum responsable. “Un negoci amb cor”.
  • Promoure projectes d’economia circular basats en la reutilització del residu tèxtil i del mobiliari usat, i al mateix temps creant serveis de caràcter eco sostenible.

Així, NOUGRAPATS E.I. a través de la gestió del residu tèxtil començaria una nova concepció: crear serveis en els quals es poguessin adaptar llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.

Al setembre de l’any 2015 la botiga de Grapats es trasllada a l’avinguda Salòria 34, passant a formar part del projecte NOUGRAPATS E.I. Un nou emplaçament i una botiga amb una clara premissa “ni res ni ningú, són obsolets”, englobat dins del marc de MODA RE que és la marca del projecte comú de les Càritas d’Espanya dedicades al residu tèxtil. “No és el mateix fer negoci amb la roba usada que fer justícia social”.

També durant el 2015, Càritas Urgell posa en marxa el projecte Activa’t, per donar resposta a una necessitat existent al territori de la Seu d’Urgell, aquest nou recurs consisteix en un projecte prelaboral per joves amb discapacitat intel·lectual que un cop han finalitzat l’etapa d’estudis obligatoris, encara no tenien assolits conceptes bàsics. El seu objectiu era nodrir als participants de competències bàsiques i professionals per poder fer el salt a l’empresa ordinària. Durant el 2017, es tanca el curs prelaboral i els participants passen a ser contractacions de l’empresa d’inserció NOUGRAPATS EI SLU, creant una secció dins l’empresa d’inserció anomenada Activa’t, amb la que es comencen a treballar itineraris d’inserció sociolaboral.

Tot i així, degut a la normativa de les empreses d’inserció, el màxim de temps de contractació d’un treballador són 3 anys. Per tant, a partir del 2019 alguns treballadors amb aquest perfil entren en situació de no poder allargar el seu contracte per continuar treballant el seu itinerari, per haver transcorregut el màxim de temps en una empresa d’inserció.

Per aquest motiu, l’any 2019 es constitueix la societat CET Grapats, i s’inicia el procés de subrogació de locals i línies de negoci de NOUGRAPATS cap al nou Centre Especial de Treball. D’aquesta manera, es millora el programa d’inserció laboral de Càritas d’Urgell, pel que disposem de més mitjans d’inserció laboral pels participants amb una evolució favorable. A més, considerem que:

  • El col·lectiu amb discapacitat precisa de: feines rutinàries i llocs estables, d’un acompanyament més proper i més especialitzat, sense renunciar a la inserció a l’empresa ordinària.
  • Cal separar el col·lectiu amb discapacitat del col·lectiu amb risc d’exclusió (El seu itinerari és més llarg i l’acompanyament i suport a la producció requereix més atenció).

ON SOM: EL NOU GRUP GRAPATS DE CÀRITAS D’URGELL

El GRUP GRAPATS està format per dues empreses, creades i participades al 100% per Càritas d’Urgell:

  • NOUGRAPATS E.I. destinada a promoure la creació de llocs de treball d’inserció per col·lectius amb risc d’exclusió. És una passarel·la que condueix als treballadors en risc d’exclusió social a l’empresa ordinària.
  • CET GRAPATS, destinada a promoure la creació de llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o malalties mentals. També es contempla la seva inserció a l’empresa ordinària.

Dissenyem un propi model de negoci, a partir de les dues línies principals: una d’economia circular (el residu tèxtil i la segona mà) i l’altra de serveis.

Al mateix temps, les dues actuen com a creadores de noves sinergies, per la diversificació de llocs de treball i l’optimització dels recursos.