1. DESCRIPCIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

El servei de préstec de vaixella i auxiliars per a particulars i entitats amb motiu de celebracions i esdeveniments, és una forma de revertir i reduir el volum de residus si s’utilitzen vaixelles d’un sol ús. L’entrega i recollida de la vaixella es fa a domicili o en un punt de recollida acordat.
El servei l’ofereix CET GRAPATS (en endavant GRAPATS) amb domicili social a l’Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de La Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF B25782087, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al volum 1387, foli 125, inscripció 1 amb full L-27819.

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS  

2.1. Es considerarà client tota aquella persona física o jurídica, amb capacitat legal per a contractar, que hagi sol·licitat el servei.

2.2. Entenem per comanda la sol·licitud del préstec de vaixella i auxiliars, on cada peça de la vaixella, o dels objectes auxiliars, té un preu assignat segons tarifa vigent i publicada a la web www.grapats.com. La comanda es pot fer de manera independent de qualsevol objecte del catàleg que oferim.

2.3 El pressupost de la comanda sempre serà d’un mínim de 30 euros (IVA inclòs), independent del que se sol·liciti i no arribi al mínim.

2.3 En cas de modificació de tarifes, les noves tarifes es publicaran en la web www.grapats.com, 15 dies abans de l’entrada en vigor.

2.4 Data límit de sol·licitud: La comanda, com a mínim, s’ha de fer quatre dies hàbils abans de la data d’entrega escollida.

2.5 Durada del préstec: El préstec és per un màxim de quatre dies naturals, a comptar de l’endemà de l’entrega. Si la devolució es demorés més del termini establert, s’aplicarà la penalització establerta de 10 euros per dia.

2.6 Si per raons extraordinàries no es fes servir el servei, es podrà sol·licitar la devolució del 80% del cost estricte del servei de préstec, no del transport.

2.7 De la fiança: Per cobrir possibles pèrdues de peces i/o objectes de la vaixella, i per sinistre dels objectes prestats, es cobrarà una fiança. Aquesta fiança serà retornada, si no hi ha cap incidència, al cap de cinc dies hàbils de la devolució de la vaixella.
La fiança serà una quantitat del 50% del total del pressupost de la comanda (IVA inclòs). No hi ha IVA sobre la fiança.
Per a l’aplicació de la fiança i de les possibles penalitzacions, es calcularà el preu del material trencat o perdut segons taula publicada a la web del cost de reposició i, per a les penalitzacions, segons punt 6 de les condicions d’ús.
Una vegada realitzat el càlcul dels dos conceptes es generarà una nova factura que serà compensada amb la fiança i, en cas de no ser suficient, es reclamarà l’import restant.

3. FUNCIONAMENT DEL SERVEI

3.1 Per sol·licitar la vaixella o les diferents peces de la vaixella, la persona interesada ha de fer la simulació i proposta de reserva del servei per internet: www.grapats.com
Una vegada finalitzat el procés de sol·licitud via web, es farà el pagament de la proposta simulada, del transport, si és el cas, i de la fiança.

3.2 S’haurà d’elegir una opció d’entrega i retorn de les tres que es descriuen:
1. A càrrec de la persona interessada a l’Av. Guillem Graell, 24 de la Seu d’Urgell. Horaris de dilluns a divendres de 8 a 17:30 hores (*no tanquem als migdies).
2. En un punt escollit segons mapa web de punts d’entrega, on consta els horaris per cada punt.
3. En un domicili proposat de qualsevol població que tingui en els seus carrers algun contenidor de recollida de roba de Grapats. La franja d’horaris d’entrega a domicili serà entre 9 i 13 hores del matí, feiners de dilluns a divendres.

Es cobraran 25 euros a l’entrega i també 25 euros al retorn (IVA inclòs), per les opcions d’entrega i retorn numero dos i tres.

3. 3 La comanda, inicialment té caràcter de reserva i no adquireix la confirmació en ferm, fins a haver transcorregut dos dies naturals. En cas de denegació de la comanda, automàticament es practicarà la devolució del pagament.

3.4 Comanda confirmada: Transcorreguts dos dies naturals de la data de la reserva es donarà per confirmada la sol·licitud.

3.5 Retorn vaixella: La vaixella es retornarà sense rentar, però escurada de restes de menjar i de líquids, dins de les mateixes caixes que s’ha entregat. S’haurà d’adjuntar el full d’incidències facilitat a l’entrega, en cas de material trencat o perdut.
En retornar la vaixella i auxiliars, es farà recompte de les peces lliurades i, si en falten o estan trencades, s’haurà de pagar el cost de reposició segons els preus establert a la taula de cost reposició (desplegable taula).

3.6 Per a poder gaudir del lloguer gratuït de la nevera la comanda haurà de ser d’un import superior a 100€.

4. CONDICIONS D’ADMISSIÓ i RESTRICCIONS

4.1. Per utilitzar el servei, prèviament cal donar-se d’alta via web a www.grapats.com i que hagi acceptat les condicions generals d’ús.

4.2. Es prioritzarà que les entregues es facin en dijous i divendres o en vetlles de festa, i les devolucions en dilluns o en el primer dia feiner.

4.3. La confirmació de la comanda estarà supeditada a estoc, les condicions de la ruta i horaris d’entrega i recollida.

5. RESPONSABILITAT DEL PRESTATARI

5.1. La custòdia i bon ús de la vaixella i altres auxiliar des de la recepció fins a la devolució. S’ha de tornar la vaixella amb el mateix sistema que s’ha rebut.

5.2. El retorn en la data assenyalada.

5.3. Compromís de retornar totes les peces en bon estat i en cas de pèrdua o deteriorament de peces comunicar-ho, anotant-ho en el full d’incidències que s’entregarà junt amb la comanda.

5.4. No fer-ne un ús diferent del previst ni cedir-la a tercers.

5.5. Assumir, en cas de pèrdua o trencament de peces i/o objectes de la vaixella, el cost d’equivalent a la reposició de l’equipament segons la tarifa pertinent publicada a la web.

6. PENALITZACIONS

En cas d’incompliment de les condicions establertes, s’aplicaran les penalitzacions següents:

6.1. Per retard en el retorn de la comanda el dia assenyalat: 10 euros per dia.

6.2. Per fer un ús diferent del previst: suspensió del servei de préstec durant sis mesos.

6.3. Per equipament no retornat: el 100% del cost de reposició, en el termini d’un mes a partir de la data del préstec, i suspensió del servei de préstec de la mateixa tipologia d’equipament fins a la realització del pagament.

6.4 Si per raons extraordinàries no es fes servir el servei, es podrà sol·licitar la devolució del 100% si l’entrega no s’ha produït i en cas que s’hagi efectuat l’entrega hi haurà una devolució del 80% sobre el cost el pressupost de la comanda, no del transport.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, particularment els textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies, que apareixen a aquesta website són protegits pel dret a la propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS i/o dels seus associats i col·laboradors.
En aquest marc, l’usuari es compromet, sense que aquesta llista sigui restrictiva, a no descarregar, extreure, guardar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o manllevar continguts dels serveis protegits pel dret sobre la propietat intel·lectual, directament o indirectament, sobre qualsevol suport, per qualsevol mitjà o forma que sigui, sense l’autorització expressa i explícita de CET GRAPATS i/o dels seus associats.
La reproducció de les marques que apareixen a la website està totalment prohibida. L’usuari no obté cap llicència o dret d’ús de qualsevol dret de propietat intel·lectual.
La violació d’aquestes disposicions comporta per a l’usuari conseqüències penals i civils previstes per la legislació vigent aplicable en la matèria en el moment de l’acció.

8. LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

Per a totes les incidències que puguin sorgir per la interpretació i execució del present contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l’empresa Grapats, amb renúncia al seu fur propi.