CONDICIONS GENERALS D’ÚS:
PUNT DE RECOLLIDA

 

1. DESCRIPCIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

Servei punt de recollida és un servei que permet recollir al local de Grapats del carrer Mont, darrera l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell (Lleida), les compres fetes per Internet. El servei l’ofereix CET GRAPATS SLU  ( en endavant Grapats) amb domicili social a l’Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de la Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF B-25782087, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al volum 1387, foli 125, inscripció 1 amb full L-27819.

2. CONDICIONS GENERALS DE VENDA

2.1. Es considerarà client tota aquella persona física, major de 18 anys i amb capacitat legal per a contractar que hagi sol·licitat el servei prestat.

L’alta en el servei sempre serà via web www.grapats.com, ja que així s’obliga al client a acceptar les condicions generals d’ús del servei punt de recollida.

2.2. El client gestionarà l’enviament del producte amb l’empresa venedora online i indicarà el seu nom , telèfon de contacte i les següents dades d’enviament:

Grapats – Estació d’autobusos

25700 La Seu d’Urgell

2.3. Grapats només actuarà com a servei de recollida i emmagatzematge de l’enviament fins al moment de la recollida per part de la persona usuària. Es podrà delegar la recollida a una altra persona autoritzada, per la qual cosa, si una persona pregunta pel paquet d’un usuari registrat, aquest li serà entregat amb prèvia acreditació de la seva identitat amb la presentació del seu DNI / Passaport. En el cas de presentar el codi QR facilitat  en el mateix correu d’avis , els paquets seran entregats, sense cap mena de control de la identitat al portador del codi QR

2.4. La signatura de la persona que el recull dona fe de l’entrega del paquet i les parts reconeixen a aquesta firma el seu valor, fins i tot si fos per mitjans electrònics. Transcorregut 15 dies hàbils de l’entrega del paquet, no es podrà presentar cap tipus de reclamació.

2.5. Transcorreguts seixanta dies des de la recepció de l’enviament i sense haver estat recollit per la persona usuària, Grapats enviarà un avís electrònic a aquesta persona; en cas de no rebre resposta s’entendrà que el titular renuncia al contingut de l’enviament per la qual cosa la propietat serà traspassada a favor de Grapats.

3. CONDICIONS D’ADMISSIÓ I RESTRICCIONS

3.1. Queda exclosa del servei tota aquella mercaderia que contingui productes perillosos com materials inflamables, radioactius, tòxics o corrosius, així com tots els objectes que, per la seva naturalesa o embalatge, puguin presentar un perill per al medi ambient, la seguretat dels avions o danyar altres paquets transportats, i en regla general que estan subjectes a la reglamentació sobre el transport de substàncies perilloses.

Queden excloses també, sense que aquesta llista sigui restrictiva, joies, pedres precioses, monedes, divises, títols de pagament (targetes de crèdit, xecs, títols al portador, etc.), animals vius o morts, armes de foc, estupefaents, objectes d’art, pornografia infantil, publicacions o suports audiovisuals prohibits per la llei.

3.2 Grapats es reserva el dret de no admetre enviaments amb contingut sospitós de no complir les condicions esmentades en el punt 3.1.

3.3 No s’acceptaran paquets que s’hagi de pagar un import de contra reemborsament.

3.4 No s’acceptaran paquets sense cap nom del titular del paquet ni telèfon de contacte.

4. RESPONSABILITAT DE CET GRAPATS SLU

Grapats serà responsable, en cas de pèrdua o robatori del producte, fins a un valor màxim de 150€ per paquet.

Grapats no es responsabilitza de:

– Danys soferts per l’enviament com a conseqüència d’un embalatge deficient d’aquest o per qualsevol altre motiu aliè a Grapats.

– Pèrdues d’enviament abans de la recepció d’aquest a qualsevol dels punts de recollida.

5. FUNCIONAMENT DEL SERVEI

5.1. Els horaris del punt de recollida són els publicats a la web; en casos excepcionals, cal posar-se prèviament en contacte telefònic amb Grapats, per acordar una altra hora.

5.2. En cas de modificació de tarifes, les noves tarifes es publicaran en la web www.grapats.com, 15 dies abans de l’entrada en vigor.

5.3. En rebre el paquet, Grapats enviarà un avís electrònic informant de la data d’entrada i numero de registre del paquet. En el mateix correu hi constarà un enllaç per descarregar-se el codi QR personal, destinat a agilitzar l’entrega al  portador del mateix , sigui  titular o no del servei.

5.4. A retirar els paquets , es realitzarà el pagament del servei  i es lliurarà tiquet de caixa amb el nom del client,  i el detall de les tarifes facturades segon tarifes publicades en la web.

6. ACCÉS A LES DADES PERSONALS I PROTECCIÓ DE DADES

6.1.Grapats obrirà un compte personal per a cada client en què constaran les seves dades personals, historial de recepcions i entregues, tarifes cobrades i avisos. Aquest compte es cancel·larà en cas que així ho sol·liciti la persona usuària i també si roman més d’un any sense operar.

6.2. Grapats es compromet a tractar la informació i les dades personals que ens faciliten les persones de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i s’adoptaran totes les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per ales que es tracten.

CET GRAPATS SLU ,d’acord amb el que disposa el Reial Decret -Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, i per l ‘ LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, en el seu Títol II i els seus articles, garantirà el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer que ha de ser objecte de tractament; en concret, el nivell bàsic de seguretat. Se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:
CET GRAPATS SLU, B25782087, AV. DE GUILLEM GRAELL, 24, 25700, LA SEU D’ URGELL, LLEIDA, 973360426, administracio@grapats.com.

L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades del interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Informem que l’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, adreçant-se a: CET GRAPATS SLU  AV. DE GUILLEM GRAELL, 24, 25700, LA SEU D’URGELL, LLEIDA, 973360426, direccio@grapats.com.

6.3. El client autoritza a rebre ofertes d’altres serveis de Grapats com també de Càritas Diocesana d’Urgell.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, particularment els textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies, que apareixen a aquesta webs són protegits pel dret a la propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS SLU i/o dels seus associats i col·laboradors.

En aquest marc, l’usuari es compromet, sense que aquesta llista sigui restrictiva, a no descarregar, extreure, guardar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o prendre prestats continguts dels serveis protegits pel dret sobre la propietat intel·lectual, directament o indirectament, sobre qualsevol suport, per qualsevol mitjà o forma que sigui, sense l’autorització expressa i explícita de CET GRAPATS SLU i/o dels seus associats.

La reproducció de les marques que apareixen a la web està totalment prohibida. L’usuari no obté cap llicència o dret d’ús de qualsevol dret de propietat intel·lectual.
La violació d’aquestes disposicions comporta per a l’usuari conseqüències penals i civils previstes per la legislació vigent aplicable en la matèria en el moment de l’acció.

8. LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

Per a totes les incidències que puguin sorgir per la interpretació i execució del present contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l’empresa Grapats, amb renúncia al seu fur propi.